DanLuat

Tạo chủ đề gửi luật sư


Đính kèm files theo bài viết: Thực hiện việc Đính kèm files

Đặt tiêu đề bài viết

Tạo tiêu đề sát với nội dung bài viết, tiêu đề tối thiểu từ 4 và tối đa 15 từ

Viết nội dung chi tiết

Luật sư tư vấn tại đây là những Luật sư thật, với kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ tư vấn có tính định hướng cho bạn trên cơ sở thông tin mà bạn tóm tắt.

1. Viết chữ có dấu, thể hiện đầy đủ, rõ ràng thông tin liên quan vấn đề pháp lý cần tư vấn

2. Không tạo nhiều bài trùng lặp để gửi nhiều Luật sư.

3. Không hỏi Luật sư những nội dung mang tính học tập, nghiên cứu, giả định hay tranh luận về pháp luật.

4. Bạn Không phải tốn phí khi được tư vấn do vậy Luật sư có quyền từ chối tư vấn nếu phạm vi hỏi quá rộng hoặc chuyên sâu.Loading…